Van zaterdag 23 December t/m maandag 8 Januari zijn wij gesloten. Fijne feestdagen!

Algemene voorwaarden

Abonnement

1. Een abonnement kan worden aangegaan op iedere willekeurige datum. Bij inschrijving is het verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. Ingeval het in het legitimatiebewijs opgenomen adres en woonplaats niet overeenkomen met het feitelijke adres en woonplaats dient de juistheid van het feitelijke adres en woonplaats naar oordeel van de Kunstuitleen aangetoond te worden.

2. Bij aanmelding op of voor de 15e van enige maand geldt de eerste van die maand als ingangsdatum van het lidmaatschap. Bij aanmelding na de 15e van de maand geldt als ingangsdatum van het lidmaatschap de 1e van de volgende maand.

3. Bij inschrijving is men verplicht inschrijfgeld (eenmalig) evenals het abonnementsgeld voor de eerste maand te betalen.

4. Een abonnement kan op iedere willekeurige datum worden beëindigd, mits alle geleende werken zijn ingeleverd en eventuele betalingsachterstanden zijn voldaan. Als opzegdatum geldt de laatste dag van de maand waarin opzegging plaatsvindt, indien men voor de 15e van die maand opzegt. Het abonnement kan op die datum pas dan beëindigd worden als aan alle verplichtingen is voldaan.

 

 Betaling

5. De betaling van het abonnementsgeld geschiedt bij aanmelding voor de eerste maand contant, waarbij een machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven voor de maandelijkse betaling van het daaropvolgende abonnementsgeld. Het abonnementsgeld wordt telkens aan het begin van de maand geïncasseerd. De abonnee is verplicht er zorg voor te dragen dat de automatische incasso ook daadwerkelijk plaats kan vinden.

6. Bij niet voldoening van enige betaling op de vervaldag kan de Kunstuitleen over het achterstallige bedrag een achterstandsrente berekenen van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Een gedeelte van de maand wordt gerekend als de gehele maand.

7. Bovendien is de Kunstuitleen gerechtigd, bij het niet nakomen van verplichtingen van de zijde van de abonnee, het abonnement terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen en geleende kunst tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de abonnee. De abonnee verliest zolang hij/zij in gebreke is met enige verplichting tegenover de Kunstuitleen het recht de kunst te gebruiken. In alle gevallen waarin de Kunstuitleen een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de abonnee doet uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen abonnee om deze tot betaling te dwingen, is de abonnee verplicht alle daarvoor gemaakte kosten zowel in als buiten rechte aan de Kunstuitleen te voldoen.

 

Lenen, ruilen en inleveren van kunstwerken

8. De maximale uitleentermijn is vastgesteld op een half jaar. Hierna mag de abonnee de uitleentermijn met nog een half jaar verlengen, mits het geleende kunstwerk niet is gereserveerd. De abonnee is geheel vrij binnen de gestelde uitleentermijn werk te komen ruilen. Indien de Kunstuitleen de abonnee verzoekt om welke reden dan ook, binnen de uitleentermijn, geleende kunst in te leveren, is men verplicht aan dit verzoek te voldoen.

9. De kunstwerken worden door de Kunstuitleen alleen afgegeven op vertoon van het inschrijfbewijs van de abonnee en na ondertekening van het omruilformulier door de abonnee. Daarnaast mag er geen betalingsachterstand zijn.

10. De abonnee is verplicht geleende kunst in te leveren bij de Kunstuitleen uiterlijk op de dag, dat de maximale uitleentermijn eindigt. De Kunstuitleen behoudt zich het recht voor om de abonnee de volledige koopsom in rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, indien de maximale uitleentermijn met 1 maand is overschreden. Bovendien is abonnee in dat geval terstond een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 5,00 per kunstwerk per maand.

11. De door de abonnee geleende kunst blijft te allen tijde eigendom van de Kunstuitleen. De eigendomsoverdracht kan en zal pas geëffectueerd worden indien tussen de Kunstuitleen en abonnee een koopovereenkomst is gesloten en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen door de abonnee zijn nagekomen, waaronder begrepen feitelijke betaling van de volledige aankoopprijs evenals eventuele rente en kosten.

12. De geleende kunst zal worden geplaatst en blijven in of op het door de abonnee opgegeven adres. Wenst de abonnee de geleende kunst over te brengen naar een andere plaats dan het opgegeven adres dan vereist dat de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen. Verplaatsing van de geleende kunst naar het buitenland is te allen tijden verboden.

13. Door de Kunstuitleen aangewezen personen, zijn te allen tijde gerechtigd om op het adres waar de geleende kunst zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechtelijk vonnis zal zijn vereist, te betreden, opdat de Kunstuitleen controle kan uitoefenen op de staat waarin de kunst zich bevindt, dan wel zich weer in het bezit van de geleende kunst zal kunnen stellen.

14. De Kunstuitleen is gerechtigd de kunst te merken en/of kentekenen daarop aan te brengen. De abonnee verplicht zich hierbij deze merken en kentekenen ongeschonden te houden.

 

Koop/Spaartegoed

15. Het door de abonnee opgebouwde spaartegoed blijft ter beschikking van de Kunstuitleen. Indien het abonnement wordt beëindigd, kan de abonnee tot 5 jaar na opzegdatum het spaartegoed besteden. Na deze datum vervalt het spaartegoed. Spaartegoeden kunnen worden gebruikt indien door de abonnee aan alle uit dit reglement voortvloeiende en op hem/haar rustende verplichtingen is voldaan. Het spaartegoed kan worden gebruikt voor de aankoop van kunst waarover de Kunstuitleen beschikt en voor zover de kunst niet van verkoop is uitgesloten. Het tot dan opgebouwde spaartegoed zal in mindering worden gebracht op de koopprijs. Voor inlijstwerk of bepaalde cadeau-artikelen kan 50% van het aankoopbedrag met het spaartegoed worden verrekend.  De abonnee verklaart zich bij het aangaan van het abonnement bij de Kunstuitleen er mee akkoord dat het opgebouwde spaartegoed nimmer zal worden terugbetaald dan wel verrekend zal worden met enig ontstane betalingsachterstand, schadevergoeding of door de abonnee verschuldigde rente en kosten.

 

Aankoop van kunstwerken

16. De verkoopprijzen zijn aangegeven op de achterkant van het kunstwerk, het omruilformulier, of worden verstrekt door de medewerkers van de Kunstuitleen.

17. Bij aankoop van een kunstwerk kan de abonnee gebruik maken van het afbetalingssysteem van de Kunstuitleen. De abonnee doet een aanbetaling van tenminste 20% en machtigt de Kunstuitleen via een automatische incasso het restant in maximaal 18 maanden zonder rente van de bank- of girorekening van de abonnee te halen.

 

Behandeling van de kunstwerken, transport en aansprakelijkheid

18. De abonnee is verplicht de geleende kunst met zorg te behandelen. Zo mogen geleende kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron of op een vochtige plaats geïnstalleerd of bewaard worden en dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen direct zonlicht. Schoonmaken van glasplaten voor het kunstwerk dient met een nagenoeg droge zeem te gebeuren, daar anders de kans bestaat dat vocht achter het glas dringt en het werk beschadigt.

19. In beginsel verzorgt de abonnee zelf op verantwoorde wijze het transport van en naar de Kunstuitleen. De abonnee verplicht zich het werk te beschermen tegen beschadiging, regen, e.d. Bij sommige (kostbare) werken kan de abonnee verplicht worden het transport door de Kunstuitleen te laten verrichten, tegen vergoeding van de kosten door de abonnee en voor risico van de Kunstuitleen.

20. De abonnee is aansprakelijk voor alle schade die aan de geleende kunst wordt toegebracht evenals vermissing of verloren gaan van geleende kunst gedurende de tijd dat hij/zij de geleende kunst onder zich heeft. De abonnee kan voor eventuele schade een verzekering bij de Kunstuitleen afsluiten. Bij vermissing of verloren gaan van werken dient de abonnee de Kunstuitleen onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

21. Indien onderhoud en/of herstel nodig is zal de abonnee terstond, doch uiterlijk binnen één week na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de schade, de geleende kunst bij de Kunstuitleen inleveren. De eventueel ontstane schade dient te allen tijde te worden gerepareerd door de Kunstuitleen.

 

Overige bepalingen

22. Naam-, adres- en/of bankwijzigingen dienen uiterlijk één week voor de feitelijke wijziging schriftelijk bij de Kunstuitleen te ontvangen zijn.

23. De abonnee mag de geleende kunst niet verkopen, verpanden, schenken of anderszins bezwaren, noch zonder toestemming daartoe van de Kunstuitleen daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de abonnee de geleende kunst verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kunstuitleen.

24. Het is de abonnee verboden (een gedeelte van) de geleende kunst te reproduceren c.q. deren (bewust of onbewust) in de gelegenheid te stellen tot reproductie over te gaan. Indien in strijd met dit verbod wordt gehandeld is de abonnee per reproductie, aan de Kunstuitleen, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de originele verkoopprijs van het gehele kunstwerk zoals dit door de Kunstuitleen wordt gehanteerd.

25. De Kunstuitleen vertegenwoordigt de kunstenaar met betrekking tot de in bruikleen of huur gegeven kunstwerken in en buiten rechte.

26. De Kunstuitleen heeft de bevoegdheid tarieven en reglementsbepalingen te wijzigen.

27. Door aanmelding tot deelneming onderwerpt de abonnee zich aan de bepalingen van het door de Kunstuitleen vastgestelde reglement.

28.  De abonnee is verplicht om bij faillissement of beslaglegging dit onmiddellijk schriftelijk bij de Kunstuitleen te melden. Bij het nalaten van deze melding is de sanctie dat de abonnee aansprakelijk is voor de gemaakte kosten en eventuele schade.

29. In geval van minderjarigheid van de abonnee moet het contract worden mee getekend door de ouder, wettelijk vertegenwoordiger, voogd of verzorger en deze is daarmee hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Deze dient zich bij het aangaan van het abonnement te legitimeren.

30. Indien derden ten opzichte van de geleende kunst rechten willen doen gelden of maatregelen treffen zal de abonnee, de Kunstuitleen daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen en die derden terstond doen blijken van de eigendom van de Kunstuitleen. Indien door maatregelen van derden de geleende kunst uit de macht van de abonnee mocht geraken, dan zal hij/zij de Kunstuitleen daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen treffen. De Kunstuitleen zal voor de bescherming van haar rechten, alle door haar nodig geoordeelde maatregelen – ook ten name van de abonnee – kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen voor rekening van de abonnee zijn en op eerste verzoek aan de Kunstuitleen moeten worden voldaan.

31. Abonnementstarieven en verkoopprijzen zijn inclusief het wettelijk bepaalde BTW-tarief.

 32. Op deze kunstuitleenovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting competent, behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, zulks onverminderd het van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de Rechtbank in het arrondissement waarin de verhuurder domicilie houdt.

33.   Privacy. Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)